Privacyverklaring

Friso Kemp BV, gevestigd aan Daarlerveenseweg 15a 7671 SJ Vriezenveen, is een bedrijf dat zich richt op de aanleg en montage van  boven- en ondergrondse infrastructuur in de infratechniek voor kabels en leidingen. Friso Kemp BV hecht grote waarde aan het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens.

In deze privacy verklaring staat hoe persoonsgegevens worden verzameld, waarom deze worden verzameld en wat er mee wordt gedaan. Daarnaast worden hier ook de rechten met betrekking tot de gegevens en hoe gebruik kan worden gemaakt van die rechten.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Friso Kemp B.V. verwerkt uw persoonsgegevens, omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 Reden AVG

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) had al regels vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), maar die is opgesteld in een periode waarin het internet nog een bescheiden rol speelde. Nieuwe omstandigheden vragen om een wet die daar beter bij aansluit. De AVG legt daarom een grotere nadruk op een verantwoorde verwerking van gegevens.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:

  • Voor- en achternaam, adresgegevens
  • Telefoonnummer, e-mailadres
  • IP-adres/locatiegegevens
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door middel van (email)correspondentie en/of per telefoon
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website, uw surfgedrag over de website van de Friso Kemp BV
  • Internetbrowser en apparaat type

Persoonsgegevens die wij verwerken

Friso Kemp BV bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld, tenzij we op grond van een wettelijke regeling gegevens langer moeten bewaren. Indien het gaat om de administratie, zoals de debiteuren- en crediteurenadministratie en de in- en verkoopadministratie zijn wij verplicht deze gegevens minimaal 7 jaar te bewaren voor de Belastingdienst.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wanneer het noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst dan deelt Friso Kemp BV in bepaalde gevallen persoonsgegevens met derden. Dit komt voor bij de inhuur van onderaannemers, ZZP’ers en uitzendkrachten. In dergelijke situatie wordt u op de hoogte gesteld.

Met bedrijven die persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij, indien nodig, een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens. Friso Kemp BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Verder delen wij alleen persoonsgegevens als daarvoor een wettelijke verplichting geldt, zoals bijvoorbeeld het registreren van het BSN in het kader van de Wet Ketenaansprakelijkheid.

Beveiliging

Friso Kemp BV neemt de bescherming van persoonsgegeven serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat de gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via de mail info@frisokempbv.nl

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

  • Beveiligingssoftware op onze apparaten
  • Wij versturen gegevens via een beveiligde internetverbinding (TLS). Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
  • Vergrendeling van de apparaten

 Jouw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Friso Kemp BV. Mocht u het toch niet eens zijn met ons handelen, dan heb u op grond van de privacy wetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 Recht te openbaren

Friso Kemp BV behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Friso Kemp BV dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/ proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Friso Kemp BV te beschermen. Daarbij trachten wij altijd het recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Vragen

Hebt u toch nog vragen over deze privacyverklaring? Neem gerust contact op via info@frisokempbv.nl


Cookies en uw cookievoorkeuren aanpassen